Studije o transfernim cenama

ŠTA SE SMATRA TRANSFERNOM CENOM?

• Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama

sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

• Transakcija - promet dobara, usluga i prava intelektualne svojine (patent,

know-how)

• Transferne cene važe samo za transakcije između povezanih lica jer se ne

formiraju na slobodnom tržištu i obzirom da su kontrolisane, nazivaju se i

cene "na dohvat ruke".

• S druge strane, cene koje se postižu na slobodnom tržištu među nepovezanim

licima se nazivaju cene "van dohvata ruke" jer se formiraju na osnovu zakona ponude i potražnje.

Svi poreski obveznici koji imaju transakcije sa povezanim licima imaju

obavezu da, u poreskom bilansu posebno prikažu transakcije sa povezanim licima, kao i da prilikom predaje poreskog bilansa i prijave poreza na dobit sačine i podnesu i studiju o transfernim cenam.

 

ŠTA TREBA DA SADŽI STUDIJA O TRANSFERNIM CENAMA?

Šest elemenata:

DA LI I VI IMATE POTREBU ZA STDIJOM O TRANSFERNIM CENMA?

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam dati adekvatnu ponudu i sva dodatna pojašnjenja.