Konsalting u poslovanju

Pravni konsalting u poslovanju

slika4

Usluge koje pokriva naš pravni konsalting u poslovanju, omogućavaju Vam sigurno i bezbedno poslovanje bez bojazni da će javiti problemi prilikom poseta inspekcija i ostalih vidova kontrola.

Poreski konsalting

  • saveti i odgovori na pitanja iz oblasti poreskog zakonodavstva
  • sastavljanje poreskih bilansa, prijava i obrazaca (za firme i fizicka lica)
  • izbegavanje medunarodnog dvostrukog oporezivanja
  • savetovanje u vezi sa transfernim cenama -  izrada studija o transfernim cenama
  • poresko planiranje i optimizacija

Usluge finansijskog konsaltinga

slika5
  • organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapređenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih kontrola)
  • pomoć u primeni MRS/MSFI (tumačenja, prva primena, računovodstvene politike i napomene uz finansijske izveštaje, ...)
  • izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, bilansi spajanja i razdvajanja, likvidacioni...)
  • pomoć u sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja